Renditingimused ja ohutus

Ohutus

Lapsed ja ohutus – meie jaoks väga oluline kooslus.

 

Seepärast oleme oma kõik batuudid tellinud eranditult Euroopa Liidu riikidest ning need vastavad nii kvaliteedilt kui ka ohutuselt EL nõuetele.

Ja täienduseks oleme nõutud standardist veelgi sammu edasi läinud ja tellinud eraldi pikemad batuutide kinnitusvaiad ning karabiinid, mis tagavad igal juhul batuudi maa külge jäämist. Siiski soovitame batuudi kasutamise vältel vaadata aeg-ajalt üle kinnitusvaiad.

 

Seadmete paigaldamisel tuleb kindlasti järgida tootja poolsed paigaldusjuhised ja garanteerida vaba ala olemasolu.

 

Renditingimused

viimati uuendatud mai 2022

Enne rendilepingule alla kirjutamist kindlasti lugege läbi renditingimused!

 

 1. Renditingimused:
  • Rentimise aeg algab batuudi rentnikule üleandmisest ja lõpeb rendileandjale tagastamisega.
  • Rendileandja peab objekti üle andma rentnikule lepingus ettenähtud ajal. Rentnik peab enne lepingu allkirjastamist objekti üle vaatama. Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav objekt kasutuskõlbulik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele.
  • Rentnikul ei ole õigust anda objekti kolmandate isikute kasutusse ilma rendileandja loata.
  • Rent sisaldab batuuti ning batuudi kasutamiseks vajalikupuhuri jm. kasutamist lepingu kehtivuse perioodil selleks ettenähtud otstarbel. Rentnik on kohustatud objekti kasutama heaperemehelikult ning juhinduma kasutamisel käesolevas lepingus välja toodud reeglitest ja soovitustest.
  • Rent ei sisalda batuudi, puhurivõi alusmati ettevaatamatul, mitteheaperemehelikul, hoolimatul või pahatahtlikul kasutamisel või käitlemisel tekkivaid või sellest tingitud kahjusid. Nimetatud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik. 
  • Punktis 1.5. loetletud asjaoludel rentniku süül tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale järgmiste põhimõtete järgi:
   • Batuut on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr „Kroko“ puhul on 3200 (kolm tuhat kakssada) eurot, „Hai“ puhul 5400 (viis tuhat nelisada) eurot ja “Takistusrada” 5000 (viis tuhat) eurot.
   • Puhur ja/või alusmatt on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr on 1000 (üks tuhat) eurot puhuri ja alusmati kohta kumbki.
   • Määrdunud/märja batuudi tagastamisel tuleb kompenseerida batuudi puhastamise/kuivatamise maksumus – 50 (viiskümmend viis) eurot.
   • Kui batuut on lõhutud, kuid seda on võimalik parandada, tuleb lisaks vajaminevatele materjalidele kompenseerida batuudi parandamiseks/õmblustöödeks kulunud tööaeg – 20 (kakskümmend) eurot/tund.
    Rentniku süü tõttu tekkinud kahju hüvitamine toimub rendileandja nõudmisel hiljemalt 5 (viie) kalendripäeva jooksul rendileandja põhjendatud nõude esitamisest. Rendileandja teostab rendi objekti ülevaatuse hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul peale objekti rentnikult kättesaamist ning teavitab avastatud puudustest rentnikku esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul.
 • Batuut tuleb tagastada alati puhastatuna, kuivana ja õigeaegselt! Rentnik kohustub teavitama rendileandjat kõigist objektile rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest objekti tagastamisel. Kui rentnik ei tagasta objekti õigeaegselt, peab ta maksma rendileandjale renditasu vastavalt hinnakirjale iga viivitatud tunni eest kuni objekti tagastamiseni. Kui rentnik soovib pikendada rendiperioodi, tuleb sellest eelnevalt rendileandjaga kokku leppida.
 • Lepingu täitmisega seotud vaidlusi lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.
 • Rendileandja ei vastuta rentniku nõuete vastasest tegevusest või reeglite mittejärgimisest tulenevate võimalike õnnetusjuhtumite korral!
 1. Batuudi kasutaja üldised reeglid:
  • Kroko, Hai ja Takistusrada – ühe hüppaja maksimaalkaal on kuni 60 kg, kogukaal batuudi peal kokku korraga võib olla kuni 200kg ja batuudil viibijate arv ei tohiks ületada 8 isikut.
   Piirangud on vajalikud selleks, et vältida batuudi ülekoormamist ja sellest tulenevaid ohte.
  • Batuudi kasutamisel tuleb tagada vähemalt ühe vastutusvõimelise täiskasvanud järelevaataja olemasolu, kes jälgib ja koordineerib batuudi ohutut kasutamist ning saab koheselt reageerida õnnetuse või batuudi tühjenemise korral. Lapsi batuudil ei tohi kunagi jätta järelevalveta! Tuleb jälgida, et batuudil viibiksid/hüppaksid samal ajal võimalikult ühevanused lapsed/isikud, kuna suuremad võivad väiksemaid tahtmatult vigastada. Lastele tuleb enne batuudile minekut selgitada, mis on lubatud ja mis on keelatud.
  • Batuudi kasutaja tervislik seisund peab olema korras ja sobilik batuudi kasutamiseks. Batuudil ei ole soovitav hüpata rasedatel.
  • Puhuri(te) ja elektrikaablite kasutamisel tuleb järgida ohutusnõudeid ning takistada laste ligipääs puhuri(te)le ja kaablitele.
  • Puhurile ei tohi midagi asetada ega seda millegagi katta.
  • Enne, kui batuut on täielikult õhuga täitunud, ei tohi sinna keegi peale minna.
  • Jälgi ilmastikuolusid – ohutus ennekõike! Tugeva tuulega (prognoositava tuule kiirus puhanguti üle 10 m/s, kontrolli ilmateadet ametliku portaali kaudu) ja vihmaga on batuudi kasutamine KEELATUD!
  • Kontrollige regulaarselt batuudi kinnitusvaiad üle, et need ei oleks hüppamise käigus maa seest väljunud. Kui mõni vai on lahti, tuleb see koheselt haamriga maa sisse tagasi lüüa. Samuti visuaalselt kontrolli batuuti, puhurit ja elektrikaableid.
  • Batuuti tohib kasutada vaid valgel ajal või valgustatud kohas.
  • Kui batuut on Batu OÜ töötaja poolt paigaldatud, kuid selle asukohta on hiljem muudetud, ei vastuta Batu OÜ võimalike tagajärgede eest.
 1. Batuudil ON KEELATUD:
  • Ronida/turnida seintel ja äärtel.
  • Rippuda batuudi osade küljes.
  • Teha ohtlikke hüppeid/manöövreid/saltosid või käituda agressiivselt või muul moel ohtlikult, mis segab või tekitab ohtu kaashüppajatele.
  • Olla teravate ehetega nt kõrvarõngad, ketid, ripatsid, kellad, prillid, sõrmused, juuksenõelad jms. Kanda kaasas või taskutes esemeid, mis võivad kahjustada batuuti või vigastada teisi batuudil viibijaid sealhulgas telefonid, mänguasjad, võtmed jms. Viibida jalanõudega.
  • Süüa ja juua, sh nätsu vms närimine.
  • Viibida koduloomadel (sh ka batuudi ümbruses).
  • Suitsetada. Viibida alkoholi- või narkojoobes või mõne muu uimastava aine mõju all. Batuudile ei tohi lubada isikut kellel on või on hiljuti olnud mõni vigastus või trauma, sh ka mõni muu haiguslik seisund. Iga isik batuudil vastutab ise, et tema tervislik seisund on sobilik batuudi kasutamisel.
  • Vastassuunas liikumine ja sellega teiste häirimine (õige -suunaga liumäest alla, mitte vastupidi).
  • Sisenemine ja väljumine selleks mitte ettenähtud kohtadest.
  • Kunagi ei tohi batuudile lubada rohkem isikuid kui on ette nähtud.
  • Ümber batuudi jooksmine on ohtlik, sest batuudi juures asuvad puhur ja elektrikaablid.

 2. Juhul, kui paigaldate batuudi ise, tuleb kinni pidada järgmistest tootjapoolsetest juhistest ja nõuetest:
  • Batuuti võivad paigaldada ainult täiskasvanud vastutusvõimelised isikud.
  • Paigaldusala peab olema tasane ja kuiv ning puhas teravatest esemetest (nt puujuured, kivid jne). Samuti eemal veest ja kergesti süttivatest esemetest. Ümber batuudi tuleb tagada vastavalt batuudi nõuetelevaba ala (eemal takistustest nt: tara, garaaž, maja, väljaulatuvad oksad, mööbel, seinad, teravad esemed, kõvad esemed, pesunöörid või elektrijuhtmed). Elektriliinide alla ja lõkke või muu elava tule lähedusse on keelatud batuuti paigaldada.
  • Laota laiali alusmatt.
  • Rulli batuut alusmatile laiali, laota võimalikult laiana, kõik küljed ilusti sirgu. Jälgi, et batuudile sisenemise ette jääks rohkem alusmatti näha. Batuudi külgedel allpool olevad õhu väljalaske avad  sule lukuga ja krõpsuga.
  • Kontrolli visuaalselt puhurit ja korrasolekul ühenda puhur batuudi õhuvoolutoruga. Jälgi, et torul ei oleks sees keerde, õhk peab liikuma vabalt. Puhuri ümber peab olema piisavalt vaba ruumi, et õhu sisse imemine ei oleks takistatud.
  • Ühenda puhur vooluvõrku. Juhul kui kasutad pikendusjuhtmeid, keri pikendusjuhtme trummel lõpuni lahti, et vältida juhtme ülekuumenemist. Pea kinni ohutusnõuetest ja jälgi visuaalselt, et juhtmed oleksid korras.
  • Lülita puhur sisse ja lase batuudil täielikult õhuga täituda, kuni õige kuju on saavutatud. Täispuhutav batuut peab olema täielikult õhuga täitunud, enne kui keegi sinna peale astub! Puhur peab töötama kogu batuudi kasutamise aja jooksul, välja lülitades tühjeneb batuut õhust.
  • Kinnita batuutkõikide tehase poolt ettenähtud kinnitusaasadega kaasasolevate vaiadega, lüües kõik vaiad lõpuni maa sisse 45° nurga all batuudi suhtes. Sobiva pinnase puudumisel tuleb batuut kõikidest kinnitusaasadest turvaliselt kinnitada köite või koormarihmadega lähedalasuvate puude või ehitiste külge. Siiski soovitame batuuti paigaldada murule, mitte liivale ega muule pehmele pinnasele.
  • Enne batuudi nõuetekohast kinnitamist on batuudi kasutamine keelatud!
 1. Batuudi kasutamise lõpetamisel toimi järgnevalt:
  • Ära alusta batuudi õhust tühjendamist ja kokkupanekut enne, kui kõik sellel viibijad on maha tulnud ja eemaldunud. Kontrolli üle, et batuudile pole jäänud sinna mittekuuluvaid esemeid. Määrdunud batuut puhastada, liiv või muu taoline seest eemaldada ja märg/niiske batuut kuivatada.
  • Lülita puhur välja ja eemalda vooluvõrgust. Batuut hakkab kokku vajuma.
  • Ühenda puhur batuudi õhuvoolutoru küljest lahti.
  • Tõmba maa seest välja vaiad ja ühenda lahti koormarihmad/köied.
  • Pane toode peale kasutamist kokku nii nagu see Sinuni jõudis. Ära paki batuuti kokku, kui see on ootamatu vihma tõttu märjaks saanud – lase batuudil enne täielikult kuivada. Kokkupakitult hoia batuuti kuivades siseruumides!
 1. Kui batuut peaks hakkama ootamatult tühjenema (nt elektrikatkestus), siis:
  • Organiseeri kõigi hüppajate ohutu kiire maha tulek batuudilt ning veendu, et batuut on hüppajatest tühi. Ära luba kedagi batuudile!
  • Kontrolli ja veendu, et puhur on korrektselt kinnitatud batuudi õhuvoolutoru külge.
  • Kontrolli üle kõik pikendusjuhtmed, pistikud ja kaitsmed elektrikilbis ning veendu, et kõik elektrilised ühendused on nõuetepärased ja toimivad.
  • Kontrolli, kas batuudile ei ole tekkinud silmnähtavaid suuri vigastusi/rebendeid, kust õhk kiiresti välja tuleb.
  • Kui viga ei ole leitav, siis kontakteeru kohe meiega telefoni teel.

Kui soovid täiendavat infot või tekkis probleem, võta meiega ühendust:

Eeldame, et enne batuudi kasutamist on rentnik tutvunud põhjalikult antud dokumendiga ja teavitanud ka batuudi kasutajaid sellest, kuidas batuute kasutada. Batu OÜ ei vastuta batuudi mitte eesmärgipärasest kasutamisest tekkinud õnnetusjuhtumite eest.

 

 

Renditingimused pole kehtestatud kellegi rõõmu piiramiseks, VAID teie ja laste ohutuse tagamiseks ning teie-meie vastutusala määratlemiseks.